X

Voorwaarden U-dronetravel.com

 

Betaalcondities 

De opdracht wordt altijd schriftelijk aangegaan. 

- 30% aanbetaling bij aanvaarding van de opdracht
- 70% restantbedrag 7 dagen na aflevering van de dienst.

De prijs is altijd afhankelijk van de opdracht. Daarom werkt U-dronetravel.com altijd met offertes op maat. Bij meerdaagse reizen of opname op locatie zorgt -in overleg- of de opdrachtgever voor aanvullend vervoer en lodging of dit wordt in eigen beheer gedaan door U-dronetravel.com. Deze kosten zijn aanvullend op de in de tabel opgenomen filmprijs en worden indien niet vooraf bekend, als PM opgenomen. 

 

Leveringsvoorwaarden

Onderdeel van de algemene levering voorwaarden van U-dronetravel.com zijn dat maximaal 14 werkdagen na de laatste filmdag de dienst/product wordt afgeleverd. 
Standaard Filmkwaliteit; 2.7 tot 4k. 

U-dronetravel.com werkt op basis van maatwerkoffertes. U-dronetravel.com stelt haar offertes samen op basis van inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en andere voor het project relevante zaken. Toch kan het altijd voorkomen dat de opdrachtgever gedurende de productie extra wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen of dat er toch meer of langer wordt gedaan over een bepaalde opnamen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, achteraf doorbelast. Tenzij in de overeenkomst anders is afgesproken.
 

Overmacht en schadevergoeding

1. U-dronetravel.com is niet aansprakelijk tot het nakomen van enige verplichting indien de organisatie daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid (overmacht) die niet is te wijten aan de schuld U-dronetravel.com.   
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen dat omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop U-Dronetravel.com geen invloed kan uitoefenen en waardoor U-Dronetravel.com niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: weersomstandigheden, brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen. 
3. U-Dronetravel.com kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover en zoveel U-Dronetravel.com ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is U-Dronetravel.com gerechtigd om het reeds nagekomen te gedeelte te factureren.

 

Reis- en verblijfkosten

Deze kosten moeten al dan niet van tevoren besproken zijn.  

U-dronetravel.com hanteert de volgende reis- en verblijfkosten:

Reis- en verblijfkosten bestaan uit kosten voor onder andere vluchten, openbaar vervoer, taxi’s, gebruik eigen auto of auto van de zaak, overnachtingen en maaltijden.

 

Informatie over het beroepsmatig vliegen met een Drone
 

Minidrone-regeling (ROC-light)

Per 1 juli 2016 is de minidrone-regeling van kracht geworden. Deze regeling is bedoeld voor mensen die beroepsmatig met een drone met een maximaal gewicht van vier kilo willen gaan vliegen.
Onder deze regeling kan men na het succesvol afronden van een theorie-examen, het inschrijven van het toestel waarmee gevlogen gaat worden in het luchtvaartregister, en het afsluiten van een WA-verzekering voor dood en schade, bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een aanvraag doen voor de zogenaamde ROC-light. Met dit bewijs van bevoegdheid op zak kan men dan vervolgens tegen betaling aan de slag met een drone, bijvoorbeeld om luchtfoto’s te maken of inspecties uit te voeren.

De randvoorwaarde is dat er niet hoger dan 50 meter gevlogen wordt, en niet verder dan 100 meter horizontaal vanaf de bestuurder. Vluchten mogen verder alleen worden uitgevoerd in de daglichtperiode, waarbij de drone tijdens de gehele vlucht in het zicht moet blijven (visual line of sight, VLOS). Ook mag men niet vliegen boven aaneengesloten bebouwing, mensenmenigten, industrie- en havengebieden, spoorlijnen en wegen. Ook mag er niet gevlogen worden in de zogenaamde CTR-gebieden rondom vliegvelden.

Het theorie-examen dat u succesvol moet doorlopen alvorens het ROC-light aan te vragen wordt afgenomen door het KEI, een examineringsinstituut van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). Er worden vanuit de overheid alleen eisen gesteld aan het examen, niet aan de opleiding. Het is aan de markt om geschikte opleidingen te ontwikkelen die de cursisten klaarstomen voor het ROC-light examen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere meteorologie, vluchtvoorbereiding en luchtvaartwetgeving. Er is geen sprake van een praktijktoets.

De kosten voor het examen en de aanvraag van het ROC-light bedragen rond de 500 euro. Daar komt nog ca. 75 euro bij voor de registratie van de drone. Er worden verder geen eisen gesteld aan het toestel, er is dus geen sprake van een verplichte toestelkeuring voor minidrones. Ook vervalt binnen de ROC-light de eis dat de organisatie die de drone exploiteert moet beschikken over een operationeel handboek. Daarnaast hoeft de bestuurder van een minidrone niet te beschikken over een medische verklaring.

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing dien je te beschikken over de volgende documenten:

 • Bewijs van Luchtwaardigheid (BvL). Het Bewijs van Luchtwaardigheid is een document dat verklaart dat het onbemande luchtvaartuig voldoet aan de luchtwaardigheidseisen. Dit omhelst een technische keuring en een beoordeling van de technische documentatie van het luchtvaartuig. U kunt hiervoor terecht bij Euro USC of het NLR. Niet iedere drone komt in aanmerking voor een BvL.
 • Bewijs van Inschrijving (BvI). De drone moet ingeschreven zijn in het luchtvaartuigregister dat wordt bijgehouden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het nationaliteits- en inschrijvingskenmerk moet zowel op de drone als op het grondstation worden aangebracht. Ook is een ‘brandplaatje’ verplicht, met daarin niet alleen het nationaliteits- en inschrijvingskenmerk, maar ook de contactinformatie van de eigenaar of registratiehouder.
 • Bewijs van Bevoegdheid (BvB). Alleen gecertificeerde piloten mogen vliegen met een drone als deze commercieel of professioneel wordt gebruikt. Zij dienen daartoe zowel theorie- als praktijkexamens te hebben gehaald. Het opleidingstraject dient erkend te zijn door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Sinds 1 juli 2015 is dit vliegbewijs (RPA-L) verplicht.
 • Bedrijfshandboek (Operations Manual). In het bedrijfshandboek wordt de organisatiestructuur beschreven van het bedrijf waar de operator in dienst is, evenals een beschrijving van de werkmethoden en een beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden. Ook moet de organisatie een veiligheidsmanagementsysteem ingevoerd hebben.
 • Verzekering. Naast een reguliere bedrijfsverzekering dient u te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering specifiek voor dronegebruik. Deze dient de risico’s van schade aan derden te dekken mocht er iets misgaan. De verzekering dient te voldoen aan de Europese Verordening 785/2004. Er zijn al verzekeraars die producten aanbieden voor dronebedrijven.
   

Vluchten mogen vervolgens alleen plaatsvinden:

 • in ongecontroleerd luchtruim;
 • binnen Visual Line of Sight (VLOS) – in het zicht van de bestuurder en waarnemer, maar;
 • niet hoger dan 120m (400ft) boven grond of water;
 • niet verder dan 500m van vlieger/gezagvoerder;
 • minstens 150m (horizontaal) van mensenmenigten, verkeer en bebouwing;
 • binnen de zichtvliegregels (VFR) binnen de daglichtperiode;
 • op meer dan 3 kilometer afstand van civiele en militaire luchthavens;
   

Indien nodig: 
Minimaal 48 uur voor de uitvoering van de vlucht dient een ‘Notice To Airmen’ (NOTAM) bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu worden ingediend. Tenslotte moet een dag van tevoren een melding worden gedaan aan de Minister van Infrastructuur en Milieu en de burgemeester van de gemeente waarin wordt opgestegen. Naast dit alles moet ook de landeigenaar toestemming geven voor de vlucht, iets wat voortvloeit uit het burgerlijk recht.

 • Openingstijden: Maandag-Vrijdag: 09:00 - 17:30

 • Telefoon nummer: +31 6 42 48 04 79

 • Ons adres: Laan van oost-Indië 315, 6541GX Nijmegen

 • Email: info@u-dronetravel.com

 • Onze socials: Facebook, Instagram, YouTube
 • *
 • *

 

Promotievideo? Wij denken graag met uw mee!

Vraag hier een gratis gesprek aan of neem contact met ons op via: +31 6 36 54 85 68